Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат

План

Розділ 1. Теорія і практика.

1.1.Автоматизація( компьютер’ютеризація ) управлінського обліку на сучасному етапі( огляд програм )

1.2.Огляд періодичних видань

Розділ 2. Ведення правлінського обліку на підприємстві

2.1.Організаційно-економічна черта та система управління підприємства

2.2.Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку

2.3.Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві

Висновок


Вступ

В сучасних умовах Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат важливою областю стало інформаційне забезпечення, задачка якого полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для обгрунтованих керівних рішень.

Передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування та взаємний обмін інформацією між усіма підрозділами фірми виконується на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат’язку.

В діяльності комерційних структур, що є комплексами повсякденно зв’язаних та взаємодіючих підприємств передача інформації є першочерговим та необхідним фактором обычного функціонування даної структури. При цьому особливе значення набуває забезпечення оперативності та достовірності інформації.

Інформація служить основою для підготовки доповідей, звітів, пропозицій та прийняття відповідних рішень.

До інформації Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат ставляться деякі вимоги:

- по об’єкту та якості – стислість та чіткість формулювань, вчасність отримання;

- по цілеспрямованості – задоволення конкретних вимог;

- по точності та достовірності – правильний відбір первинних даних, оптимальність систематизації та безперервність збору і обробки інформації.

Особлива відмінність праці товарознавця, бухгалтера, економі100 полягає в тому, що він переписує дані з первинних документів Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат у картки, журнали, накопичувально-групувальні відомості та інші облікові регістри на папері з подальшим їх узагальненням та перенесенням загальних итогів на рахунки.

Всі ці операції займають велику кількість часу, досить трудомісткі, у их достатньо величавый відсоток помилок.

Дана розрахункова бота містить завдання, які встають перед будь-яким користувачем Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат, особливо початківцем, при початку роботи на РС і розумінні необхідності автоматизації своєї діяльності. Це в першу чергу вибір пакетів прикладних програм, елементарні відомість про їх , а також навички роботи з ними. Аналізу, оцінці й вибору користувачем пакетів прикладних програм присвячена теоретична частина розрахункової роботи. Це особливо важливо у зв'язку Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат зі збільшенням обсягів ринку прикладних програм, а отже й природних труднощах недосвідченого користувача в прийнятті єдино правильного рішення при виборі тієї або іншої програми. Крім існування різних сфер роботи на РС, існує й безліч фірм-виробників таких пакетів, які у свою чергу мають дивну продуктивність і продуктивністю й пропонують усе Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат більше й белоснежнее вдосконалені програми із завидною сталістю й частотою. Аналіз і оцінка переваг і недоліків запропонованих продуктів з погляду поставленого завдання природно є основою правильного вибору. У свій боті ми схиляємося до найбільш популярній серед користувачів середовищу Wіndows .

Удругій частині розрахункової роботи буде проведено дослідження роботи ЗАТ “Житомирпомспецбуд Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат”.Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємства. З його допомогою виробляються стратегія і стратегия розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. У цьому контексті Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат ми здійснимо аналіз фінансового стану підприємства.


Розділ 1. Теорія і практика.

1.1.Автоматизація (компьютер’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі( огляд програм )

В перщому розділі нашої розрахунково-графічної роботи ми здійснимо огляд основних офісних програм в літературі. Ми розглянемо такі програми як ”1C:Бухгалтерия7.7”, ”Парус-предприятие7.11”,“Галактика”, ”MS Office 2003”.

”1C:Бухгалтерия7.7”. Сразу Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат це найбільш розповсюджена програма ,що використовується для ведення бухгалтерського обліку і на основі його данних управлінського обліку(Нова версія 1С:Предприятие8.0 і його складова 1C:Бухгалтерия8.0 не користуються такою популярністю).

"1С: Бухгалтерия 7.7" - цс програма для ведения бухгалтерського облiку, що може застосовуватись на пiдприємствах рiзних форм власностi та видiв дiяльностi. Класифiкацiйнi ознаки Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат, програми наведенi в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Ознаки програми “1С: Бухгалтерия 7.7" та їх черта

з/п

Класифіка-ційна ознака Черта ознак
1 Клас програми Унiверсальна бухгалтерська програма (мiдi-бухгалтерiя)
2 Призпачення Для ведения бухгалтерського облiку
3 Група споживачівспоживачiв Невелика чисельнiеть персоналу бухгалтера
4 Об'єкт облiку Малi та ссреднi за розмiром пiдприємства рiзних галузей дiяльностi
5 Спосiб реалiзацiї облiкових функцiй Перевага надається введению операцiй за шаблонами та Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат за доиомогою документiв
6 Комнлекснiсть виконання функцiй Iнтегрована програма зведеного облiку

В програмi також реалiзованi можливостi ведення на одному робочому мiсцi бухгалтерського облiку декiлькох пiдприємств, ведення облiку паралельно в декiлькох робочих планах рахункiв, багатовимiрного та багаторiвневого аналiтичного облiку, кiлькiсного та денежного облiку.

Програма мае однокористувацьку i мережеву версiї. Для користувачiв програми є декiлька Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат режимiв роботи, набiр яких рiзний залежно вiд версiї програми (рис. 1.1).


Рис.1.1Режими роботи в програмi "1С: Бухгалтерия 7.7"

Програма“Парус-Предприятие7.11” є комплекною програмою автоматизації обліку підприємств малого і середнього бізнесу.

Програма складається з функцiонально вiдокремлених модулiв: "Админ", "Бухгалтерия", "Реализация и склад", кожей з яких мiстить один або декiлька додаткiв, тобто Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат програм, що працюють в ОС МS Windows.

Модуль "Админ" призначений для використання головним
бухгалтером або програмiстом. Дании модуль дозволяє виконувати ряд
наступних функцiй: управлiння базами даних (створення баз даних, їх оновлення та перетворення, створення резервних копiй, вiдновлення цiлiсностi, встановлення загальнопрограмних параметрiв тощо); контроль за дiями користувачiв (реєстрацiя користувачiв програми, розподiл Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат прав доступу користувачiв до роздiлiв iнформацiї та функцiй програми); виходу з нештатних ситуацiй, пов'язаних як зi збоями в роботi обладнання, так i з помилками персоналу.

Модуль "Реализация и склад" є самостiйним програмним компонентом. Цей модуль може використовуватись i без програми бухгалтерського облiку, однак повною мiрою його переваги реалiзуються при Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат роботi разом з бухгалтерським модулем на однiй базi даних. Саме в цьому випадку вся необхiдна iнформацiя з модуля "Реализация и склад" одразу надходить в бухгалтерський модуль, обробляється там i повертається у виглядi готових документiв. Свойственна особливiсть модуля полягає у використаннi механiзму особових рахункiв контрагентiв, що передбачає вiдкриття Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат для кожного контрагента (покупця, постачальника) особового рахунку (1-го або декiлькох), на якому ведеться облiк фiнансових (вхiднi i вихiднi платiжнi доручення, касовi ордери) i товарних (вiдпуск, повернення, поставка товарiв та послуг) взаєморозрахункiв з контрагентами. Це дає можливiсть iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта, миттєвого отримання iнформацiї про взаєморозрахунки з ним, проведения взаємозалiкiв Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат, зручної обробки оплати одним платiжним дорученням по декiлькох операцiях.

Модуль "Бухгалтерия " призначений для ведення облiку господарських операцiй, роботи з первинними документами та для складання бухгалтерської звiтностi. Водночас в програмi "Парус-Предприятие7.11" даний модуль є об'єднуючою ланкою для всiх iнших функцiональних модулiв, що дозволяє програмi працювати злагоджено та Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат органiчно. Вiн дозволяє вести бухгалтерський облiк, використовуючи кiлька планiв рахункiв паралельно, вести кiлькiсний та валютний облiк, а також використовувати рiзнi розрiзи аналiтики при веденнi аналiтичного облiку.

В процесi встановлення програми користувачем здiйснюється самостiйний вибiр модулiв для встановлення. В цiлому охарактеризувати програму можна використовуючи певнi класифiкацiйнi ознаки (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Черта Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат програми 'Парус-Предприятие 7.11"

№ з/п Класифiкацiй-на ознака Черта ознак
I Клас програми Комплекс пов'язаних АРМ
2 Призначення Програма для ведення бухгалтерського облiку
3 Група споживачiв Бухгалтерiя, в якiй здiйснено чiткий розподiл функцiй мiж працiвниками
4 Об'єкт облiку Малi та середнi за розмiрами пiдприємства рiзних галузей дiяльностi
5 Спосiб реалiзацiї об.'iiкових функцiй Псревага надається введенню операцiй за шаблонами
6

Комплекснiсть

шiкоиання функцiй

Комплекс пов'язаних АРМ

Програма "Галактика" є Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат багатокористувацькою комплексною системою автоматизацiї управлiння пiдприємством, яка охоплює всi аспекти його внутрiшньої i зовнiшньої господарської дiяльностi.

Значною вiдмiннiстю програми "Галактика" вiд iнших програм є комплексний пiдхiд до проблеми автоматизацiї пiдприємства, що охоплює всi сфери управлiння сучасним пiдприємством, включаючи фiнансове i господарське планування, управлiння кадрами, бухгалтерський облiк, управлінський облік, оперативне Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат управлiння. Вирiшення перерахованого комплексу задач забезпечується контурами. Контур - це сукупнiсть програмних модулiв дпя виконання однорiдних задач. В програмi "Галактика" їх є чотири:

- "Контур административного управления ";

- "Контур оперативного управления ";

- "Контур управления созданием ";

- "Контур бухгалтерского учета ".

Модульний принцип побудови програми "Галактика" дозволяє залежно вiд виробничо-економiчної необхiдностi використовувати окремi програми i Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат модулi або комбiнувати їх за умови встановлення всiх модулiв програми.

Пакет офісного програмного забезпечення є, поза сумнівом, головним «робочим інструментом» удобно будь-якого корпоративного компьютер’ютера. «Найсвіжіші» версії офісного пакета Microsoft — Office 2000, Office XP і Office System 2003. Набір основних прикладних програм, які входять до пакета, залишається незмінним: це текстовий Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат процесор MS Word, програма для роботи з електронними таблицями MS Excel, програма підготовки презентацій MS PowerPoint, СУБД (система управління базами даних) MS Access і програма для роботи з електронною поштою і контактами MS Outlook. Однак у кожній новій версії Office є значні зміни, пов’язані з поліпшенням Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат функціональності стандартних прикладних програм та поповненням пакета новими програмами. Наприклад, в Office ХР додано підтримку мови XML, а в Office 2003 здійснено переклад на XML формату офісних документів. У ХР з’явилася можливість цифрового підпису документів, в Office 2003 цю функцію поліпшено. Крім того, до складу Office 2003 увійшло кілька нових програм: OneNote (ведення ділових Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат записів і від руки, і з клавіатури), InfoPath (збирання й аналіз корпоративної інформації), SharePoint (представлення корпоративних даних у мережі (Intranet, VPN) тощо.

Залежно від потреби компанії можна придбати MS Office у базисному варіанті Standard або розширеному Professional (до нього, зокрема, заходить СУБД MS Access). Крім того, програми, які входять Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат до пакета, можна купити й окремо. Однак у такому разі треба бути упевненим, що додаткова функціональність MS Office не буде запитана, оскільки дві «окремих» прикладних програми можуть коштувати дорожче, ніж весь пакет Standard.

1.2.Огляд періодичних видань

У конкурентній боротьбі перемагає лише той, хто швидше за інших Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат реагує на зміни в бізнесі та приймає правильні рішення. На жалко, на більшості наших середніх і величавых підприємств топ-менеджери та власники компаній можуть отримувати достовірну інформацію про стан справ у компанії тільки через визначений проміжок часу. Здебільшого — після “закриття” звітного періоду за допомогою так званої висхідної звітності: від нижчестоящих підрозділів Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат до вищестоящих. Але сучасних керівників уже не задовольняє такий стан справ, если вони отримують фактичну облікову інформацію після “закриття періоду”, тобто на 15-20 число наступного місяця. І, як завжди, з’являються засоби, які допомагають вирішити цю делему. Наприклад, автоматизовані системи управління. При цьому слід відрізняти планову закупівлю компьютер’ютерів Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат від питання автоматизації діяльності підприємства.

Програмне забезпечення від Microsoft.Для роботи з ПЗ від Microsoft потрібно мати на це ліцензію. Існує кілька методів придбання ліцензій на програмні продукти Microsoft. Індивідуальні користувачі або організації, зацікавлені в придбанні програмного забезпечення до наявних у их компьютер’ютерів, в роздрібній торговій мережі можуть Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат придбати Full Package Products — коробки, що містять ліцензійну угоду, носій з продуктом і документацію.

Ліцензії для організації краще придбавати за програмами корпоративного ліцензування. Це зручний і вигідний спосіб придбання ліцензій на програмне забезпечення Microsoft зі знижкою, розмір якої визначається обсягом замовлення.

Microsoft пропонує такі програми корпоративного ліцензування: Open License. Придбання постійних Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат ліцензій на програмне забезпечення для корпоративних клієнтів та освітніх установ. Для участі в цій програмі потрібно замовити щонайменше п’ять ліцензій на продукти Microsoft у будь-якому наборі. Multi-Year Open License. Придбання постійних ліцензій на виплат. Організація може на свій вибір включити в угоду будь-яку Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат кількість компьютер’ютерів від п’яти ПК (ця опція називається Multi-Year Open Volume) чи ліцензувати весь свій компьютер’ютерний парк, отримавши вигідніші цінові умови (Multi-Year Open Enteprise). Open Subscription License. Підписка на використання програмного забезпечення (термін дії ліцензії обмежений). Призначена для організацій з кількістю компьютер’ютерів більше ніж п Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат’ять, готових обрати платформу Microsoft як корпоративний эталон. Програма передбачає щорічну оплату права користування ПЗ з можливістю викупу постійних ліцензій після закінчення трьох років дії підписки. Учасники програми отримують автоматичний доступ до нових версій продуктів. Enterprise Agreement та Enterprise Agreement Subscription. Ці програми ліцензування призначені для організацій з Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат кількістю компьютер’ютерів понад 250, готових обрати платформу Microsoft як корпоративний эталон. Учасники програми також отримують автоматичний доступ до нових версій продуктів. Обов’язкова умова участі в програмі — ліцензування всього парку компьютер’ютерів в організації. Note Enterprise Agreement — придбання постійних ліцензій (з необмеженим терміном дії) на виплат. Оплата за Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат ліцензії здійснюється рівними частинами впродовж трьох років. Note Enterprise Agreement Subscription — підписка на використання програмного забезпечення (термін дії ліцензії обмежений). Щорічна оплата з можливістю викупу постійних ліцензій по закінченні трьох років дії підписки.

На сьогодні найпоширенішими клієнтськими операційними системами Microsoft є Windows 98, Windows 2000 чи Windows XP, як серверні — Windows 2000 Server Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат та Windows Server 2003. Вибір залежить від нинішньої потреби з урахуванням прогнозу на майбутнє. Наприклад, якщо парк компьютер’ютерної техніки не найпотужніший, цілком можна обійтися Windows 98 як клієнтською ОС. Однак якщо планується згодом модернізувати компьютер’ютерну техніку і перейти на сучасніше ПЗ, є сенс придбати ліцензії з правом оновлення Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат (Software Assurance).

Асортимент офісного ПЗ не вичерпується програмами з пакета MS Office. Взяти, наприклад, бухгалтерський облік: навіть невеликі фірми виконують його за допомогою компьютер’ютерних програм. «Флагманом» компьютер’ютерного бухобліку в Україні є програма «1С:Бухгалтерія», яка заходить до пакета «1С:Підприємство». За її допомогою можна вести облік Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат касових і банківських операцій, розрахунків з покупцями й постачальниками, витрат на виробництво і випуск продукції та багато іншого. Нині найпоширенішою є версія 7.7. Торік «1С» випустила нову версію «1С:Підприємство 8.0.», яка має модульну структуру і серед багатьох функцій забезпечує і ведення бухгалтерського і управлінського обліку.

Пропозиція на ринку ПЗ для обліку не Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат обмежується однією лише «1С:Бухгалтерія». Наприклад, програмний комплекс «Бест-про» (розробник — компанія «Інтелект-сервіс»), який підтримує эталон MRP II, дає можливість вирішувати комплексні облікові завдання, зокрема, з фінансового, управлінського й податкового обліку. Програма «БЕСТ-ЗВІТ» виконує дещо інше завдання, а саме — автоматизація контролю господарської діяльності. Програма містить повний Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат набор бланків звітів, спрощує функцию їхнього заповнення й передачі у держоргани.

Постійні в останні кілька місяців масштабні вірусні атаки ще раз підтвердили важливість захисту корпоративної інформації. Найпоширеніший антивірусний продукт — «Антивірус Касперського» — має у своєму складі антивірусний сканер, ревізор змін даних і модуль фонового перехоплення скрипт-вірусів. Версія Business Optimal, призначена для Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат боротьби з вірусами в мережах малих і середніх компаній, забезпечує захист не лише робочих станцій, а й поштових шлюзів і файл-серверів. Крім «Антивіруса Касперського» добре для себя зарекомендувало багато інших антивірусних програм. Зокрема, Dr. Web від російської компанії «ДіалогНаука» (є як версії для окремих робочих станцій Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат під Windows, так і комплексне рішення Enterprise Suite для захисту мережі масштабу підприємства).

Новинки ПЗ для здійснення обліку. Програмнй продукт «Головбух».

Розробка «Київської компьютер’ютерної лабораторії», удосконалена і налагоджена фахівцями компанії «Удача Баланс», зайняла гіденьке місце в ряду висококласних українських облікових програм. У ній автоматизовані всі розділи бухгалтерського Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат обліку: банк, каса, основні засоби, матеріали, розрахунки з постачальниками, покупцями, синтетичний і багаторівневий аналітичний, багатовалютний сумовий і кількісний облік. Розвинутий інструментарій податкового й управлінського обліку дозволяє автоматично формувати всі стандартні звіти: журнали-ордери й оборотні відомості, Головну книжку і баланс із детальним розшифруванням підсумкових сум. У програмі також реалізовано можливості ведення Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат складського обліку, роздрібних і оптових торгових операцій, зв’язок з касою забезпечується в режимі фіскального принтера.

Є можливість передати дані з «Головбуха» у заздалегідь налаштований файл (шаблон) MS Word. Для цієї мети використовується механізм OLE. Перевагою програми є простий зв’язок з Excel, можливість передачі даних у таблицю Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат й імпорт із таблиць, з наступним роздрукуванням або збереженням файла. Реалізовано також механізм імпорту даних з різних систем «клієнт-банк» у програму.

Від купівлі до роботи

Програма «Головбух» буде затребувана не тільки підприємствами, яких приваблюють її широкийі можливості, а й невеликими фірмами, що розвиваються. Така універсальність закладена в самому принципі Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат побудови роботи програми. Принцип цей полягає в тому, що в програмі функціональні можливості на всі випадки життя не закладені від початку, а нав­паки — настроювання робляться з урахуванням індивідуальних потреб користувача. Це дозволяє уникнути надлишкової функціональності, яка нередко виявляється непотрібною, величезного розміру програми, а отже, і помилок у боті. Определенному Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат користувачу встановлюються тільки необхідні йому компоненти, які при потребі можна просто розширити. Саме за рахунок індивідуальних оптимальних настроювань досягаються максимальна швидкість і стабільність роботи програми.

Бухгалтер-практик повинен “відчувати” систему, розуміти, як працюють її алгоритми, до чого приведе та чи інша дія. Бухгалтер повинен бути упевнений в тому Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат, що Система не зробить самостійно яких-небудь неузгоджених з ним дій, чи то створення додаткових проводок, розрахунку курсової різниці тощо.

Програма автоматично виловить помилкові проведення (наприклад, проведення між балансовими і позабалансовими рахунками або такі, в яких 1-го з рахунків нема у плані рахунків).

Програма «Головбух» має пов­ністю Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат відкриту архітектуру. Це значить, що досвідчений користувач самостійно може варіювати функціональність програми за допомогою додавання або модифікування описувачів фінансових документів.

Екранні форми довідників і документів програми «Головбух» задаються у файлах-описувачах, які можна редагувати будь-яким текстовим редактором або програмою «Генератор форм». Це дозволяє просто створювати і підключати нові документи й Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат аналітичні довідники. При цьому враховуються будь-які вимоги користувача до складу полів довідників і документів. На основі платформи можна в найкоротший термін створювати унікальні прикладні модулі для вирішення будь-яких управлінсько-фінансових завдань. Усі новостворені рішення будуть базуватися на даних бухгалтерського обліку без необхідності експортних операцій Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат.

Безпомилковий облік

Бухгалтерія — це насамперед правильний облік господарських операцій, що здійснюються на підприємстві. Коректне створення їх є запорукою не тільки правильності нарахування податків, а й ефективного керування фінансами. У програмі «Головбух» процес створення господарської операції надзвичайно простий навіть для недосвідченого бухгалтера. Досить вибрати з довідника проведень назву операції, і програма Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат автоматично згенерує необхідні проведення. Дерево довідника відрізняється зручною візуалізацією і до того ж дозволяє настроїти автоматичний розрахунок показників за кожним проведенням.

Ну, а якщо все-же з якої-небудь причини при створенні операції закралася помилка, «Головбух» автоматично знайде її. Для цієї мети в програмі є спеціальний звіт «Поиск ошибок в проводках Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат». Він виводить на екран вікно з переліком помилкових проведень, з розшифровкою помилок і їх кількістю. Якщо проведення коректне, то виводиться повідомлення Ошибок не найдено!!!. Помилковими вважаються проведення, що порушують баланс.

Програма для кількох бухгалтерів

Програма «Головбух 2» дозволяє вести єдиний облік з компьютер’ютерів кількох користувачів. Для забезпечення Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат схоронності облікових даних автоматично ведеться протокол роботи користувачів, у якому відзначається, хто й если ввійшов чи вийшов із програми, а також реєструється операція перерахування Головної книжки. Наприклад, якщо один користувач почав розрахунок Головної книжки, то доступ іншому користувачеві до Головної книжки буде закрито (виводиться попередження з проханням дочекатися закінчення розрахунку). Якщо Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат перший користувач окончить боту аварійно (наприклад, перерветься зв’язок із сервером через відключення живлення тощо), іншим користувачам буде неможливо перерахувати Головну книжку (цього денька). Ведення протоколу дає можливість одержувати довідки про користувачів, які працюють у системі.

Архітектура платформи програми дозволяє повністю адаптувати її до облікових особливостей Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат підприємства за очень маленький термін.

Висновок. Програма «Головбух» є оптимальним варіантом при виборі між використанням цілком індивідуальної системи обліку і «коробковою» стандартизованою програмою. Перший варіант вимагає величезних витрат людських і матеріальних ресурсів і не дає гарантій якості продукту, а при використанні «коробкового» варіанта простіше самому підстроюватися під нього, ніж модифікувати програму Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат під свій бізнес. Програма «Головбух» є універсальною, оскільки дозволяє сполучити випробувану на багатьох підприємствах платформу й ексклюзивні настроювання.

Достоїнства програми «Головбух»

· Компактність. Розмір дистрибутиву — 9 МБ, ядра програми — лише 1,5 МБ, що при широких функціональних можливостях свідчить про високий клас розробників. Порівняйте: напрацьовані за рік бази даних «важать» 50 — 70 МБ Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат.

· Максимальна ординарна при встановленні, максимальна функціональність у розвитку. Користувачу встановлюються лише необхідні компоненти, які можна просто розширити.

· Пошук помилок у проведеннях. Функція, потрібна для початкуючих користувачів програми автоматизованого обліку.

· Не вимагає інсталяції. Для роботи досить просто скопіювати програму на ПК. Можна створити резервну копію програми на будь-якому цифровому носії і скористатися Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат нею в разі «падіння» системи на робочому ПК.

· Потужна вбудована мова програмування дозволяє додавати нові функціональні можливості або звіти.

· Надійність роботи. Швидко і стабільно працює з величавыми масивами даних, у тому числі й при боті в мережі.


Розділ 2. Ведення правлінського обліку на підприємстві

2.1.Організаційно-економічна черта Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат та система управління підприємства

ЗАТ “Житомирпромспецбуд” створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних і соціальних інтересів учасників трудового колективу ЗАТ “Житомирпромспецбуд”.

Предметом діяльності ЗАТ “Житомирпромспецбуд” є:

• будівництво і ремонт споруд господарського і комунального призначення;

• виготовлення обладнання і виробів будівничого призначення ;

-реалізація Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат і отримання прибутку вироблених виробів;

-товариство також здійснює іншу діяльність передбачено його статутом і іншими установчими документами.

ТОВАРИСТВО самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність - тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат України про зовнішньоекономічну діяльність.

ТОВАРИСТВО має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічних операцій, що не заборонені законодавством:

Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності за усіма видами діяльності ТОВАРИСТВА, зазначеними в п. З.1.

Різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі як в Україні Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат, так і за кордоном.

Спільна підприємницька діяльність ТОВАРИСТВА та іноземних партнерів з предмету діяльності ТОВАРИСТВА.

Організація і проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів спільно з іноземними партнерами як в Україні, так і за кордоном.

Товарообмінні операції, інші форми зустрічної торгівлі.

Товариство має право Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат створювати філії, дочірні підприємства, представництва, виробництва й інші організації необхідні для виконання своєї діяльності. Філії, представництва й інші відособлені підрозділи Товариства наділяються основними й оборотними коштами за рахунок майна Товариства й діють на підставі положення про їх, затверджуваних Товариство Керує діяльністю філій, представництв і інших відособлених підрозділів Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат Товариства здійснюють особи, призначувані Товариством. Вони діють у силу повноважень, заснованих на дорученні, виданої Товариством.

Товариство вправі від свого імені містити договори, контракти, угоди й інші юридичні акти з юридичними й фізичними особами, у тому числі купівлі-продажу, підряду, позики, перевезення, зберігання, доручення, комісії, орендні (лізингові) операції.

Надання послуг із працевлаштування, навчання Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат, стажування громадян України за її межами та громадян інших держав на території України. ТОВАРИСТВО може здійснювати види зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним Законодавством.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ТОВАРИСТВО має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних відносин.

ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський, статистичний та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат, за плодами якого складає звітність, що надсилається уповноваженим на її прийняття органам державної влади України.

Ревізія (аудит) інформації про зовнішньоекономічні операції, відображеної у звітності ТОВАРИСТВА, здійснюється контролюючими органами ТОВАРИСТВА або підприємствами, що проводять аудит.

ТОВАРИСТВО несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність на умовах і в порядку, у Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат видах і формах, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та зовнішньоекономічними угодами (договорами).

Робочий колектив нараховує 190 працюючих, а саме:

– П’ять бухгалтерів (включно з головним бухгалтером);

– 100 40 п’ять працівників (зайнятих у будівництві, виробництві у столярному і арматурному цехах, заготівельних підрозділах тощо);

– 40 посадових осіб включно з апаратом Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат управління.

Щорічно на нашому підприємстві кількість робітників збільшується приблизно на 10-20 чоловік. Причинами такої ситуації є те, що в Україні діє позитивна тенденція до підвищення рентабельності будівничої справи, що в свою чергу спричиняє підвищення попиту на відповідні роботи. Тому ЗАТ”Житомирпромспецбуд” отримує більше замовлень на будівничі роботи. Ця обставина збільшує рентабельність власного Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат виробництва , і це в свою чергу призводить до збільшення працівників у виробничих підрозділах – відповідно збільшується рентабельність виробництва продукції “на сторону”.

Підприємство створене двома юридичними особами, а саме:

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центробуд"

- Закрите акцiонерне товариство "Фiрма "Укрпромспецбуд”

власник кількість акцій, шт від загальної кількості акцій, %
код за ЄДРПОУ найменування країна адреса
25304497 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат "Центробуд" Україна вул.Бородiя, 49, м. Житомир, Житомирська обл., Україна, 10001 400000 77.3419
01273540 Закрите акцiонерне товариство "Фiрма "Укрпромспецбуд" Україна Харкiвське шосе, буд 13-А, м. Київ, Україна, 02090 117184 22.6581

Наше підприємство є акціонерним товариством з лінійно-функціональною структурою управлінняі має таку загальну вертикальнуструктуру структуру(Схема 2.1.):

Правління здійснює поточне упраління товариством, з правління можна почати аналіз організаційної структури Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат підприємства(Схема 2.2.).Усі підрозділи цехи і бригади взаємодіють з підрозділами підпорядкованими голові правління).

Функціональні керівники керують роботою відділів підприємства. Між функціональними відділами виникають функціональні зв’язки. Функціональні керівники не мають безпосереднього виходу на працівників. Управлінська структура підприємства пронизана лінійно-функціональними зв’язками. Функціональними керівниками являються начальники всіх відділів та управлінь Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат сформованих по функціональній ознаці.

Багатолітній досвід використання лінійно-функціональних структур управління показав, що вони найбільш ефективні там, де апарат управління виконує рутинні, які частіше повторюються і рідко змінюються задачі і функції. Вони виявляються в управлінні організаціями з масовим або багатосерійним типом виробництва, а також при господарському механізмі накладного типу, если Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат виробництво найменш чутливо до прогресу в області науки і техніки. При такій організації управління виробництвом підприємство може успішно функціонувати лише тоді, если зміни по всім структурним підрозділам відбуваються рівномірно. Але в реальних умовах це не завжди так, виникає неадекватність реакції системи управління на вимогу зовнішньої середи. Положення посилюється Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат втратою гнучкості в взаємовідносинах робітників апарату управління із-за застосування формальних правил і процедур. В итогі ускладнюється і уповільнюється передача інформації, що не може не відбиватися на швидкості і своєчасності прийняття управлінських рішень. Необхідність погодження дій різних функціональних служб різко збільшує обсяг роботи керівника організації і його Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат защитників, тобто вищого ешелону управління.

Але у нашому випадку підприємство повністю задовольняє лінійно-функціональна структура, бо підприємство має два основні види діяльності(Що впливає на гнучкість зв’язків між підрозділами), це надання послуг з будівництва і ремонту, а також виробництво і продаж будівельного обладнання і засобів виробництва . За допомогою цього компенсуються основні Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат недоліки лінійно-функціональної організаційної структури підприємства.

Таким чином, даючи загальну характеристику організаційної структури, можна виділити декілька положень, що визначають її значимість:

- організаційна структура фірми забезпечує координацію всіх функцій менеджмента;

- структураа організації визначає права і обов'язки (повноваження і відповідальність) на управлінських рівнях;

- від організаційної структури залежить ефективна діяльність Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат фірми, її виживання і процвітання;

- структура, прийнята в даній конкретній фірмі, визначає організаційну поведінку її співробітників, тобто. стиль менеджмента і якість праці колективу.

2.2.Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку

Виробнича програма та її обґрунтування

Для підрозділів “центрів – прибутку” розроблення планів виробництва базується Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат на їх планах продажу або поставки продукції. Цехи підприємства працюють переважна по замовленню як внутрішніх підрозділів, так і зовнішніх замовників. Цей варіант планування близький до планування виробництва продукції по підприємству в цілому. Цехи підприємства виготовляють продукцію обширної номенклатури, наприклад, столярний цех має таку номенклатуру яка може змінюватись(в залежності від замовлення Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат ): дошки обрізні, дошки обрізні стругані, бруси, щити опалубні, прожекторні вишки, підкладки під кран і інші будівельні матеріали відповідної спеціалізації.

Кожного місяця цехи отримують замовлення, як від бригад внутрішньої структури підприємства, так і від зовнішніх контрагентів(більша частина від загальної кількості ). На цих замовленнях базується розробка програми випуску.

Предметом аналізу Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат в даному розділі є виробництво щитів опалубних і прожекторних вишок. Щити опалубні і прожекторні вишки виготовляє столярний цех він характеризується дрібно – серійним типом виробництва. Як видно за один місяць було виготовлено 35 щитів опалубних (5 – внутрішнє замовлення. 30 - зовнішнє). І 1,995м.куб. доски обрізної струганої(0,995м.куб. – внутрішнє замовлення. 1м.куб. - зовнішнє Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат).

Планування виробничої програми здійснюється у порядку зворотньому технологічному процесові. Розглянемо його на прикладі щита опалубного. Спочатку отримується замовлення від внутрішніх підрозділів, також отримується замовлення від контрагентів, потім розраховується потреба в матеріалах(26,23 кг цвяхи 1,995 м. кб. дошки будівельної обрізної , яка й виготовляється у цьому ж цеху), отдалі розраховується потреба в Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат матеріалах для виготовлення дошки будівничої обрізно(2,89 м. кб. Дошки необрізної).

Збір щитів здійснюється в ручну, а виготовлення напівфабрикату (дошки обрізної і дошки обрізної струганої) на обробних і розпилювальних станках.

Виробничу потужність цеху по даному продукту визначити не є доцільним для аналізу виробничої програми. Технологічний процес є послідовний з Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат елементами паралельно – послідовного руху. На розпильних верстатах виготовляють і потрібну продукцію і напівфабрикати для виготовлення продукції. Тому їх коефіцієнт завантаження не перебільшує 0,8 по кожному місяцю.

Ось як виглядає виробнича програма на один з місяців і за рік(Табл.2.2.1. Табл.2.2.2.)

Таблиця.2.2.1.Виробнича програма (цеха) по виготовленню щитів за квітень 2006р Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат.

Вид робіт м.кб. Щит Трудомісткість, нормо-г. Обсяг робіт, людино-г.
Росп. пиловочника 3,770 м.кб. 20 75,4
Вигот. Дошки н/о 2,900 м.кб. 18 52,2
Вигот. Дошки обр.стр. 1,995 м.кб. 19 37,9
Збірка 35 шт. 4 140
В цілому по виробу 35 шт. - 305,5

Таблиця.2.2.2.Інтегрована Виробнича програма (цеха) по виготовленню щитів за 2006р.

Вид робіт м.кб. Щит Трудомісткість, нормо Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат-г. Обсяг робіт, людино-г.
Росп. пиловочника 57,058 м.кб. 20 1141,16
Вигот. Дошки н/о 43,914 м.кб. 18 790,45
Вигот. Дошки обр.стр. 30,21 м.кб. 19 574
Збірка 530 шт. 4 2120
В цілому по виробу 530 шт. - 4625,61

При порівнянні планових і фактичних показників перевіряють правильність розрахунку планової (нормованої) собівартості продукції за окремими її видами і об’єктами. Обґрунтування планових (нормативних) витрат передбачається за Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат окремими цехами, окремими групами або видами продукції, економічними елементами та статтями калькуляції. Крім того, перевірка витрат здійснюється за методами включення в собівартість продукції (прямі і непрямі витрати). В умовах ринкової економіки важливе значення мають провізорні калькуляції, які складаються для визначення очікуваної собівартості. Це потребує перевірки розрахунків щодо складання цих калькуляцій Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат. Це потребує зіставлення фактичної (облікової) собівартості окремих видів виготовленої і реалізованої продукції з нормативною собівартістю.

У процесі встановлюють правильність нормативних статей калькуляції собівартості продукції та порівнюють дані цієї калькуляції з даними звітної калькуляції. Особливу увагу приділяють тим статтям, де допущені значні перевитрати чи різка економія витрат за окремими цехами Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат і видами продукції. Перевіряють також списання фактичних витрат за встановленими нормами у випадках, если взагалі не відображають і не обліковують відхилення від норми.

Перевірку обґрунтованості нормування витрат починають із дослідження діяльності й обґрунтованості комплексних витрат (витрати на підготовку і організацію виробництва, витрат щодо утримання Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат й експлуатації обладнання, цехових і загально виробничих витрат, транспортно – заготівельних витрат, інших виробничих витрат та позареалізаційних витрат).

Перевірку нормування витрат на утримання й експлуатацію обладнання здійснюють за окремими стадіями.

Нормування цехових і загально виробничих витрат перевіряють на підставі вивчення структури організації управління, акцентуючи увагу на її спрощення.

Витрати на сировину і матеріали Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат перевіряють шляхом з’ясування правильності їх витрачання, технічного обслуговування норм їх витрачання і розрахунків транспортно – заготівельних витрат. Особливу увагу приділяють, виявленню резервів їх зменшення, а також використання у виробництві.

Не дивлячись на те, що у більшості виробниицтва відпуск матеріалів у виробництво здійснюється за лімітами, це ще не означає, що Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат контроль за їх викори­станням забезпечено. При передачі матеріалів у вироб­ничий процес можна встановити, чи відповідають їх кількість та якість нормам (квот, кошторису тощо), але визначити, як використані матеріали у виробничому процесі, цього недостатньо. Тому слід встановити облік руху матеріалів, і перш за все основних, які утворюють базу Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат (субстанцію) майбутнього продукту.

2.3.Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві

В рамках структури управління протікає управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені задачі і функції управління, а отже - права і відповідальність за їх виконання. З цих позицій структуру управління можна розглядати як форму Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої відбувається процес управління, направлений на досягнення наміченої цілі менеджмента.

Формування структури управління потрібно зв'язувати з визначенням повноважень і відповідальності кожного робітника і органу управління, зі встановленням системи вертикальних і горизонтальних зв'язків між ними.

З цих позицій структура управління представляється Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат в вигляді системи рационального розподілу функціональних обов'язків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодії між її складовими органами ,що входять в управління і працюючими в их людьми.

Проведення управлінського аналізу розбивається на три основних етапи:

По-перше відбувається аналіз організаційної і виробничої структури підприємства і рентабельності діяльності

На Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат другому етапі формуються центри відповідальності (центри прибутків).

По-третє в ході аналізу розраховуються основні показники діяльності центрів відповідальності: кінцевий прибуток, окупність інвестиційних проектів центра тощо. Загальну суму прибутку, заробленого підприємством, необхідно розподілити, по-перше, по виробничим підрозділам, по-друге, по функціональним підрозділам. Прибуток перерозподіляється після виплати податків, тобто, враховуються Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат всі можливі доходи та витрати.

На підприємстві центрами прибутку є цехи, які формують умовний розрахунковий прибуток;бригади1,2,3,4; підрозділ збуту.

На підприємстві центрами витрат є заготівельні підрозділи;техніко-обслуговуючий підрозділ; тощо.

Відповідальність підрозділів центрів витрат і їх діяльність є більш жорстко регламентованими, ніж підрозділів центрів прибутку.

Таблиця.2.3.1.Баланас ЗАТ”Житомирпроспецбуд Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат” на 31.03.06р. (тис.грн..)

Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби 4 465,5 Статутний капітал 6 464,8
Довгострокова дебіторська заборгованість 107,6 Короткострокові кредити банків 406,5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2 624,9 Кредиторська заборгованість 913,8
Виробничі припаси 534,4 - -
Готова продукція 9,1 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 43,6 - -
Разом 7785,1 Разом 7785,1

Розподіл загально виробничих витрат за собівартістю основної продукції.

Собівартість виготовлених щитіів опалубних = 3055,15грн. Собівартість виготовлених прожекторних вишок = 6641,4грн. Загальна собівартість = 9696,25грн. Загально виробничі витрати на Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат електроенергію = 250грн. Тоді на 1грн. собівартості припадатиме 250/9 696,1 = 0,0258грн. загально виробничих витрат на електрроенергію.

Отже, загально виробничі витрати на електроенергію для щитів опалубних = 0,0258*3055,15 = 78,97грн.Загально виробничі витрати на електроенергію для прожектороних вишок = 0,0258*6641,4 = 171,03грн. Розподілимо також витрати на оплату праці майстра цеху. 1068,6/9 696,25 = 0,11. Для щитів опалубних = 0,11*3055,15 = 337,07грн. Для прожектороних вишок = 0,11*6641,4 = 731,53грн.

Розподіл витрат Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат на оплату праці адміністративному персоналу.

940,3/9 696,25=0,096. 0,096*3055,15=296,35грн. 0,096*6641,4 = 643,95грн.

Постійні витрати – витрати на електроенергію, на оплату праці майстру цеху.

Змінні витрати – витрати на цвяхи, на напівфабрикати, на оплату праці основного персоналу.

Прямі витрати - витрати на цвяхи, на пильовика хвойного, на напівфабрикати, на оплату праці основного персоналу, витрати на електроенергію.

Не прямі витрати – витрати Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат на оплату праці майстру цеху, адміністративного персоналу .

Функція витрат виробництва щитів опалубних.

Постійні витрати = 78,97 + 337,07 + 296,35 = 712,39грн.

Змінні витрати = 1540,41 + 710 + 262,7 + 126 = 2639,11грн.

Змінні витрати на одиницю = 2639,11/35 = 75,4грн.

Y = 712,39 + 75,4X при X = 35, Y = 3351,39грн

Функція витрат виробництва прожекторних вишок.

Постійні витрати = 171,03+ 731,53 + 643,95= 902,56грн.

Змінні витрати = 2502,58 + 2187 + 809,26 + 240 = 5738,84грн.

Змінні витрати на одиницю = 5738,84/10 = 573, 9грн.

Y = 1546,51 + 573,9X при X = 10, Y Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат = 7285,51грн

На нашому підприємстві використовується нормативний способ обліку витрат, що передбачає складання нормативних калькуляцій і визначення відхилення фактичних витрат від нормативних, а також їх вплив на собівартість. Використовується способ калькулювання повної собівартості, всі витрати включаються всобівартість. Непрямі витрати відносяться до собівартості пропорційно собівартості виготовленої продукції.

Об’єктами калькулювання виступають сировина Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат і напівфабрикати: пиловик хвойний, дошка необрізна, дошка обрізна, дошка обрізна стругана, брус, одиниці калькулювання яких вимірюються в кубічних метрах(м.куб.),; цвяхи одиниці калькулювання яких вимірюються в кілограмах(кг); електроенергія одиниці калькулювання якщї вимірюються в кілоВат/годинах(кВт/год).

Калькулювання.

Таблиця.2.3.3.Калькуляція 1-го щита опалубного(грн Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат)

Стаття витрат Од.вим. Витрати на од.вим. Ціна Сума Питома вага %
Доска обрізна стругана М.куб. 0,057 870,28 49,60 56,8
Цвяхи кг 0,75 4,80 3,60 4,1
Електроенергія квт/г 7,4 0,30 2,22 2,5
Основна заробітна плата - - - 13,00 14,9
Додаткова заробітна плата - - - 1,80 2,1
Відрахування на заробітну плату - - - 5,48 6,3
Цехові витрати - - - 11,6 13,3
Повна собівартість - - - 87,30 100
Рентабельність - - - 8,73 -
Внутрішня ціна продукції - - - 96,02 -

а витрачанням матеріалів здійснюється попередній контроль (оформлюються лімітно-забірні карти); поточний; остаточний(виявлення відхилень, економії або перевитрат,приини цього та відповідалеких осіб).Використовується документальне Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат оформлення відхилень від норми, заміни матеріалів, відпуску матеріалів понад ліміт тощо.Цей способ є найбільш зручним оскільки виробництво є дрібно-серійним. азою розподілу непрямих витрат є виробнича собівартість. Оскільки не можливо використовувати іншу базу розподілу, наприклад заробітну плату, бо дуже громістким є визначення вкладу кожного робітника у виробництво тієї Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат чи іншої продукції.

Аналіз беззбитковості.

Аналіз беззбитковості ґрунтується на врівноваженні доходу і сукупних витрат. Через наявність постійних витрат виробництво продукції до певного її обсягу (точки беззбитковості ) є збитковим , оскільки загальні витрати більші за виручку. Зі зростанням виробництва збитки зменшуються, і в точці беззбитковості дорвейівнюють нулю.

У точці беззбитковості виручка дорвейівнює сукупним витратам Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат. На нашому підприємстві в даному цеху (столярний цех) виготовляється шість основних видів продукції, а саме дошку обрізну стругану(дос), дошку обрізну(до), брус(бр), щит, прожекторні вишки(пв), підкладки під кран(пк). Тому по кожному з их потрібно визначити рівень беззбитковості. Формула за якою визначають рівень беззбитковості:

Таблиця2.3.5.Фінансові Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат результати в системі повного калькування(грн.)

Показник Виріб Разом
Щит Вишка
Кількість реалізованої продукції од. 124,83 949,72 *
Ціна за одиницю продукції 30 10 *
Валовий подыхалід 3744,78 9497,22 13242,00
Разом собівартість 2618,70 6641,40 9260,10
Прибуток 1126,08 2855,82 3981,90

Таблица 2.3.7. Стандартнi звiти програми "1С: Бухгалтерия 7.7"

Звiт Сутнiсть та призначення
1 2 3
1

"Обороню-

сальдовая недомоешь "

Мiстить для кожног рахунку iнформацiю про залишки на початок та кiнець перiоду, а також обороти по дебету та кредиту за встановлений Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат перiод. Цей звiт в бухгалтерськiй практицi використовусться иайчастiше
2 "Щохматка" Мiстить обороти мiж звiтами за деякий обраний перiод, нередко використовусться бухгалтерами, оскiльки дас уявлення про рух коштiв та зобов'язань пiдприємства
3 Оборотно-са-льдовая ведо­мость по счету" Використонусгься для рахункiв, по яких ведеться аналiтичний облiк, при цьому здiйенкiсться вiдокремлення залишкiв вiд оборотiв Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат по конкретних об'сктах аналогичною облiку (субконто)
4 "Анализ счета" Мiстить обороти рахунку з iншими рахунками за обраний перiод. а також сальдо на початок та кiнець перiоду
5 "Анализ счета по датам " Дозволяе отримати обороти по рахунку на кожну дату певного перiоду. шо дас можливiсть •иналiзувати змiни у часi засобiв або зобов'язань Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат пiдприємства, для перевiрки вiдповiдностi введених даних тим. шо вказанi в банкiвських виписках тощо
6 "Анализ счета по субконто " Мiстить иiдсумковi суми кореспонденцiй даного рахунку з iншими рахунками за вказаний перiод, а також залишки но рахунку на початок та кiнець перiоду в розрiзi об'сктiв аналiтичного облiку. Цей звiт можна сформовувати тiльки Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат для рахункiв. по яких ведеться аналiтичний облiк
7 "Основная книжки " Використовусться для виведення оборотiв та залишкiв рахунку за кожен мiсяць. при пiдбитгi пiдсумкiвтаскладаннi звiтносп
8 "Анаiиз субконто " Для видiв субконто, пов'язаних з декiлькома сиiггетичиими рахунками, за допомогою оборотно-сальдової вiдомостi по будь-якому одному рахунку неможливо отримати повпу iнформацiю про обороти та Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат иiдсумки по субконто. В ньому для кожного субконто (об'єкта аналiтичного облiку) обраного виду наводяться обороти по всiх рахунках. в яких використовусться це субконто, а також розгорпутс та згориутс сальдо
9 "Карточка субконто " Якшо необхiдно отримати очень повну картину операцiї по об'єкту аналiтичного облiку (субконто) або групi Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат субконто, можна вивести "Карточку субконто", де зiбранi всi операцiї з конкретним об'єктом аналiтичного облiку (субконто) в хронологiчнiй послiдовностi iз зазначенням реквiзитiв проводок, залишкiв по субконто пiсля кожної операцiї. на початок та кiнець перiоду
10 "Карточка счета " Включаються всi проводки в яких задiяний даний рахунок, крiм того, наводиться залишок на початок та Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат кiнець перiоду, обороти за перiод та залишки пiсля кожної проводки
11 "Оборотьi меж субконто " Використовусться для аналiзу оборотiв мiж одним або всiма субконто 1-го виду, та одним або всiма субконто iншого виду
12 "Отчет по проводкам " Представляє собою вибiрку iз журнальчику проводок за дсякими заданими критсрiям
13 "Сведенiше проводки" Мiстить кореспонденцiю рахункiв (суми в Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат дебет 1-го рахунку з кредиту другого) за деякий перiод часу
14 "Журнал-ордер ведомость по субконто " Застосовується для рахункiв, на яких ведеться аналiтичний облiк по субконто, для отримання для кожного виду субконто, дебетових та кредитових оборотiв, а також розгорнутого та згорнутого сальдо на початок та кiнець обраного перiоду
15 "Розширенньiй анализ субконто " Використовусться Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат для аналiзу даних по аналiтицi. При його формуваннi можна вказати рахунок, до якого прикрiплено даних вид аналiтики. Всього одночасно можна аналiзувати три види субконто для отримання для кожного їх виду, дебетових та кредитових оборотiв. а також розгорнутого та згорнутого сальдо на початок та кiнеиь обраного перiоду
16 "Диаграмма " € потужним засобом вiзуального аналiзу рахункiв Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат у формi рiзного виду дiаграм

Таблиця 2.3.8. Черта типiв оборотно-сальдових відомостей програми "Парус-Предприятие 7.11"

№ з/п Оборотно-сальдова вiдомiсть Характерист ика
1 "Обратная ведомость по валютном средствам " Звiт призначений для контролю руху коштiв по синтетичних рахунках з типовою формою аналiтичного облiку "Валютное средства". Для кожного такового рахунку у вiдомостi формуються рядки - по Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат одному на кожен денек, в якому зафiксованi обороти. Якщо облiк по рахунку ведеться в кiлькох валютах, то для кожної валюта створюеться окремий рядок. В цiй вiдомостi для кожного синтетичного рахунку (окремо для кожного виду валюти) вiдображаються обороти по дебету i по кредиту, що входять у вхiднi i вихiднi залишки
2 "Обратная ведомость по Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат аналитическим счетам " Звiт призначений для контролю руху коштiв по аналiтичних рахунках. Кожний рядок вiдомостi формуєгься для унiкального поєднання гежазникiв: синтетичний рахунок, набiр аналiтичних рахункiв i валюта. При формуваннi рядкiв звiту програма враховує аналiтичнi рахунки тiльки тих порядкiв, якi задаються користувачем
3 "Обратная ведомость по счета.» " Звiт призначений для контролю Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат руху коштiв по сиитетичних рахунках. кожний iї рядок формуеться для унiкального поєднання показникiв: синтетичний рахунок i валюта. Для кожного рядку формуєгься в одному рядку на кожний вид валюти. залишки i обороти якої зареєстрованi в перiод формування вiдомостi. Можна групувати рахунки по дебету i по кредиту, враховувати всi аналiтичнi рахунки або Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат аналiтичнi рахунки певних порядкiв, складати вiдомостi в розрiзi певних рахункiв i валют
4

"Обратная ведомость по материаiьньiм

ценностям "

Звiт призначений для контролю руху запасiв. Здесь вiдображаються залишки i обороти по рахунках облiку запасiв в розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб i найменування запасiв та валюти, в якiй оцiнено припаси

Таблиця 2.3.9. Бухгалтерська звiтнiсть в програмi Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат "Галактика"

Види бухгалтерської звітності Склад бухгштерської звiтностi
1 Бухгалтерська звiтнiсть внутрiшнього користувача

Вiдомостi щоденного облiку довiльного рахунку

Вiдомостi аналiтичного облiку

Оборотнi вiдомостi

Відомості аналітичного обліку

Журнальчик (книжка) господарських операцiй

Головна книжка

Вiдомостi з облiку курсової рiзницi

Вiдомостi з облiку працi i заработная плата

Вiдомостi з облiку основних засобiв i

нематерiальних активiв

Вiдомостi з облiку запасiв та МШП

2 Вихiдна бухгалтерська звiтнiсть

Форми звітості

Звіти за податками

3 Розрахунок економiчних
показникiв
Аналітичний баланс

Висновок

Слід Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат зауважити, що на ринку існує пропозиція, представлена досить широким колом програмних продуктів, які позиціонуються як системи класів MRP II, ERP (SAP R/3, BAAN IV, БЕСТ-ПРО, 1С:Предприятие, Парус 8.0, Галактика, Сонет, ПРАГМАТ…). Виробники цих продуктів — це поважні компанії, які мають власні Веб-сторінки у мережі Інтернет і де Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат ви, шановні читачі, зможете отримати повну інформацію про їхні продукти.

В ході здійсненої роботи ми можемо побачити, що на даний час ми вже маємо реальну базу для того щоб розвивати наше підприємство.

Також керівник повинен розуміти, що витягнути прибуток, це все одно, що один раз побудувати будинок і не ремонтувати Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат його. Ось він є і все, також і з прибутком, ось він є, а що буде отдалі, куди йти вже не важливо, може вивезе. Завжди треба бачити до чого прагнути, якими цілями це можна досягти. Всі фірми на Заході издавна вже діють за цим принципом і Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат приносять до України свої знання по цій темі, прагнучи навчити наших керівників здійснювати стратегічне планування.

На мою думку на ЗАТ “Житомирпромспецбуд” частково ефективно використовується управління за цілями. Управління за цілями являє собою способ поєднання планування, контролю і мотивації, який успішно застосовують багато організацій для зменшення кількості конфліктів і зниженню плохої реакції Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат людей на контроль шляхом їх участі в цьому процесі. Способ управління за цілями допомагає релазовувати стратегію шляхом покращення звязку між цілями підлеглих, цілями їх начальників і цілями всієї організації. Управління за цілями має багато прихильників, також існує багато прикладів позитивних итогів застосування даного способу. Загальна правильність способу управління Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат за цілями объяснюється дослідженнями в області постановки цілей і зворотнього звязку. Існують докази, що продуктивність людей, які мають конкретні цілі, вища ніж у людей, для цілі не встановлені або яких не просять старатися.

Перечень використаної літератури

1.Бовтік А. Поведінкові аспекти іправлінського обліку//Круглий стіл №1-2(25-26), 2006.-32с.

2.Борисов А.Б. Большой экономический словарь Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат.-М.: Книжный Мир,1999.-895с.

3.Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку:підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7050106”Облік і аудит”./Ф.Ф. Бутинець,С.В. Івахненков,Т.В. Дави дюк,Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця;2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат”Рута”,2002.-544с.

4.Бухгалтерський податковий облік. навч. пос. для студентів спеціальності 7.050106 ”Облік і аудит.”/ за ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. С.Л. Береза: 2-е вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП “Рута”,2004.-384с.

5.Василєв А.Маленький шлях у головбухи//Дебет-Кредит № 32,2005.-56с Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат.

6.Голоядова Т.О.Акціонерні товариства:організаційно-правові аспекти та управління персоналом: Монографія. – Одеса:Астропринт,2005.-188с.

7.Зятковський І.В. Фінанси підприємства: Навч. посібник.-2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор_2003.-364с.

8.Корень І. Впровадження систем автоматизації управління підприємством// Круглий стіл №1-2(25-26), 2006.-32с.

9.Лук’янчук С. Офісні програи “джентльменський набір”//Контракти №21, 2004.-47с.

10. Макаровська Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат Т.П.Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл.-К.:МАУП,2003.-304с.

11.Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник.- Тернопіль: Карт-Бланки,2002. 260с.

12.Сіваярві А. Стенволл Я. Юрвансуу А. Харісало Р.Вплив інформаційних технологій на людські можливості, міжпрофесіальну практику Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат та управління//Проблеми і перспективи управління в економіці №1,2005.-97с.

13.Фінанси підприємств: Підручник/Керівник авт. Кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп.-К.:КНЕУ,2000.-460с.

14. Цеберко А. Актуальні питання//Вісник податкової служби України №7,2006. -37с.

15.Шевченко К. Концепція автоматизації бізнесу лізингової компанії Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі - реферат//Лізинг в Україні №3,2005.-24с.


avtomobili-zachetnie-gruppi.html
avtomobilnaya-ohrannaya-signalizaciya-sobr-100-ver100-1.html
avtomobilnie-dorogi-generalnij-plan-lekarevskogo-selskogo-poseleniya-elabuzhskogo-municipalnogo-rajona.html